فرهنگ مصادیق:پناه دادن به مجرم

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پناه دادن به مجرم)
پرش به: ناوبری، جستجو
پناه دادن به مجرم

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ مجازات پناه یا فراری دادن متهم تحت تعقیب
۲ مجازات پناه دادن قاچاقچی موادمخدر

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پناه دادن به مظلوم
۲ پناه دادن به محارب
۳ اجرای تعزیرات بر مجرمان
۴ وکالت و دفاع از مجرمان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نزدیکان درجه یک، اگر متهم را پناه دهند به یک دهم مجازات متهم اصلی محکوم می‌شوند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: اقربای درجه ۱ متهم که وی را پناه می‌دهند در صورتی که متهم مجازاتی نظیر اعدام یا حبس ابد نداشته باشد به مجازاتی برابر یک دهم مجازات متهم اصلی محکوم می‌شوند.

به گزارش شفا آنلاین،گاهی مشاهده می‌شود فردی به جرمی متهم می‌شود که در این موارد فرد باید با معرفی خود یا پنهان نکردن خود از نظر ضابطان قضایی در مقابل اتهامات قرار گیرد و از خود دفاع کند تا قانون بتواند مجرم اصلی را کشف کند و حق ادا شود ولی گاهی مشاهده می‌شود که افراد در صورت متهم شدن خود را پنهان می‌کنند.

قانونگذار در این گونه موارد تدابیری اندیشیده است تا در حد ممکن از این اقدام پیشگیری کند که یکی از این موارد مجازات افرادی است که به این متهمان پناه یا آنها را فراری می‌دهند.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون مبارزه باموﺍد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با ﺍصلاحات و ﺍلحاقات بعدی ﺁن که مجازﺍت ﺍقربای درجه یک متهم رﺍ تا یک دهم مجازﺍت متهمﺍصلی درنظر گرفته ﺍست مربوط به مجازات‌های غیر اعدام و حبس ابد است.

در مجازاتهای اعدام و حبس ابد نیز مجازات پناه دهنده یا فراری دهنده وی مشخص شده است چنانچه در ماده۲۱ آمده است: هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد یا در پناه دادن یا فرار دادن اوهمکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ۴ تا ۱۰سال حبس و ۱۰تا ۱۵سال حبس و از ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در این نظر آمده است: ماده۲۱ قانون مبارزه با موﺍد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با ﺍصلاحات و ﺍلحاقاتبعدی ﺁن در خصوص تعیین مجازﺍت ﺍفرﺍدی ﺍست که مرتکب پناه دﺍدن، فرﺍری دﺍدنو.... عالمانه و عامدﺍنه متهم یا محکوم، به جرﺍئم موﺍد مخدر می‌شوند و در تبصره یکﺁن، مقنن مجازﺍتﺍقربای درجه یک متهم یا محکوم رﺍ تا سقف یک دهم مجازﺍت متهم ﺍصلی تعیین کرده ﺍست.

عبارﺍت ﺍین تبصره حکایت ﺍز ﺁندﺍرد که شامل موﺍردی ﺍست که بزه ﺍرتکابی توسط متهم ﺍصلی، غیر ﺍز جرﺍئمی باشد کهمجازﺍت ﺁن ﺍعدﺍم یا حبس ﺍبد ﺍست، زیرﺍ ﺍصوﻻً در مجازﺍتهای ﺍعدﺍم و حبس ﺍبد تعیین میزﺍن یک دهم ﺁن ﺍمکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذﺍر در مورد ﺍین دو مجازﺍتمرتکب ﺍصلی، مبادرت به تعیین مجازﺍت معین برﺍی پناهدهنده یا فرﺍریدهنـده نموده ﺍست. بنابرﺍین تبصره ۱ ماده۲۱ یاد شده ناظر به صدر ﺍین ماده ﺍست، نه ذیل ﺁن.

منبع: سایت شفا آنلاین - تاریخ برداشت: 95/05/20