منکر اخلاقی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر اخلاقی

آرزوهای حرام
آرزوی طولانی
آزار جانوران
اتلاف عمدی عمر خود
اتلاف عمدی عمر دیگران
ارتکاب گناهان صغیره
ارتکاب گناهان کبیره
استراق سمع
استهزاء تصویری
استهزاء کتبی و شفاهی
اظهار نظر بدون آگاهی
اعراض از یاد خدا
افتخار به گناه
افتراء بر مردم
افراط و تفریط در زندگی
افشای اسرار مردم
افشای عیب مسلمین
اقرار به گناه نزد مردم
خودکشی
انتقاد ناپذیری
انتقام پیش از میزان شرعی
انحراف اخلاقی
انزواگرایی
اهانت به مواد غذایی مثل نان
اهمال در یادگیری امور شغلی
ایذاء بی گناهان
بازی با ابزار قمار
بخل در آموزش مهارت
بخل در انجام واجبات مالی
بخل در نشر علوم الهی
بخل در نشر علوم
بد خلقی با مردم
بد گمانی به مردم
بردن طفیلی به مهمانی
پذیرش ذلت
تأخیر در انجام واجبات فوری
تاخیر توبه
تجسس در امور شخصی دیگران
تحریش (به جان هم انداختن حیوانات)
تحریم حلال بر خود
تخلّی رو به قبله و پشت به آن
ترک دعا از روی تکبر
تسلیم در برابر هوای نفس دیگران
تشویق به گناه
تشویق گناهکار
تصدیق دروغ گویان
تظاهر به گناه
تعاون بر گناه
تغییر وصیت مؤمن
تفاخر به امور دنیوی
تفسیق مؤمن
تقلب در امتحان
تکبر
تکبر در برابر زیردستان
تکبر در برابر مراجعان
تکدی
تکفیر افراد
تکفیر گروه ها
تکلف
تنبلی در انجام واجبات
تهمت اخلاقی به دیگران
تهمت اعتقادی به دیگران
تهمت اقتصادی به دیگران
تهمت به زنان
توقف جنب و حائض و زائو در حرم امامان
توقف جنب و حائض و زائو در مساجد
ثنا جویی( حبّ مدح)
جاه طلبی
جدال و مراء رسانه ای
جدال و مراء
جریمه کردن بی جا
چاپلوسی
حب دنیا
حرص بر دنیا
حسادت
حسادت به همکاران و رقبا
حسد به ثروت دیگران
حسد به دانش دیگران
حسد به مقام دیگران
حضور بی دعوت در مهمانی
حمایت از گناه
خدعه و فریب دادن
خشم بی جا
خصومت با صالحان
خواندن سوَر عزائم قبل از غسل واجب
خود ستایی
خوردن از غذای مردم بدون دعوت
خوردن اشیاء کثیف و نفرت زا
خوردن اشیاء متنجس
خوردن غذای معطر برمحرِم
خوردن گوشت شکار بر محرِم
دروغ
دروغ در اعلام نیازمندی
دروغ عملی
دروغ گفتن
دروغ نوشتن
دشمنی با صالحان
دعوت دیگران به بخل
دفن اموات در مسجد
دوشیدن حیوان در حد اضرار
ذلیل کردن خود
ریا در انفاق
ریاست طلبی
تنبیه (زدن) کودکان
ستم پذیری و انظلام
ستیزه جویی و عداوت بی جا
سخن چینی
سخن چینی نزد حاکم
سرزنش گرفتاران
سرزنش گنهکاران
سفر برای انجام گناه
سفر منجر به آزار والدین
سکوت در برابر گناه
سوء ظن به اولیاء خدا
سوء ظن
شهرت طلبی
طعن بر مؤمنین
ظلم بر حیوان
ظلم بر زیردستان
ظلم به خود
ظلم در وصیت
عجب به زیبایی ظاهری
عجب به علم و دانش
عجب به مال و ثروت
عجب به مقام و شهرت
عجب به نسب و نژاد
عجله در داوری
اطاعت از هوای نفس
عیب جویی
غرور
غفلت از آیات خدا
غفلت از خدا
غفلت از قیامت
غیبت تصویری (تولید، پخش، مشاهده)
غیبت شفاهی (شنیدن، گفتن، پخش کردن)
غیبت کتبی (خواندن، نوشتن و چاپ و نشر)
فحش دادن به عامه مردم
فحش دادن به مؤمنین
فخر فروشی
فساد اخلاقی
فسق
فکر گناه
قتل حیوان
قسم دروغ
قهر و جدائی
کتمان حق
کشتن از روی ترحم (اتانازی)
کفران نعمت الهی
کینه ورزی با بی گناهان
گناه
لجاجت
مال دوستی
مداهنه با اهل معصیت
مداهنه با کفار
مداهنه با مشرکان
مردم آزاری
مکر و خدعه با مؤمنین
مکر و فریب غیر مؤمنین
سرزنش مسلمان
نام بردن با القاب زشت (تنابز)
نبش قبر مسلمان
نفرین کردن صالحان
نکوهش صالحان
نگاه به داخل خانه دیگران
نگهداری ابزار گناه
نگهداری مواد مخدر
هجو مؤمن
همکاری در انجام گناه
همکاری در ایجاد مراکز گناه
واداشتن به قضای حاجت رو یا پشت به قبله
وساطت در دوستی های نامشروع