دروس خارج

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
دروس خارج
آیت الله اعرافی
نام استاد : آیت الله اعرافی
تاریخ شروع : ...
مکان : ...
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 فقه التربیۀ - امر به معروف و نهی از منکر 92-07-02
جلسه 2 طبقه بندی ابواب فقهی با نگاه تربیتی 92-07-03
جلسه 3 فقه التربیۀ - امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 92-07-10
جلسه 4 مقدمه هفتم 92-07-16
جلسه 5 مقدمۀ هشتم - جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در ادیان و علوم 92-07-17
جلسه 6 مقدمه دهم - رابطۀ مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با واژه‌های دینی 92-07-23
جلسه 7 مقدمه دهم - رابطۀ مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با واژه‌های دینی - جلسه هفتم 92-07-30
جلسه 8 امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هشتم 92-08-01
جلسه 9 امربه معروف و نهی از منکر - جلسه نهم 92-08-07
جلسه 10 بررسی واژه‌های «معروف» و «منکر» - جلسه دهم 92-08-08
جلسه 11 حکم اولیۀ امر به معروف و نهی از منکر 92-08-28
جلسه 12 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-08-29
جلسه 13 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-05
جلسه 14 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-06
جلسه 15 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-12
جلسه 16 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-13
جلسه 17 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-20
جلسه 18 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-26
جلسه 19 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-09-27
جلسه 20 تعلق اوامر به طبایع یا افراد 92-10-24
جلسه 21 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-10-25
جلسه 22 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-11-01
جلسه 23 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-11-02
جلسه 24 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-11-15
جلسه 25 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-11-16
جلسه 26 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92-11-29
جلسه 27 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-11-30
جلسه 28 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-06
جلسه 29 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-07
جلسه 30 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-13
جلسه 31 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-14
جلسه 32 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-20
جلسه 33 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92-12-21
جلسه 34 فصل دوم - کیفیات حکم امر به معروف و نهی از منکر 93-01-19
جلسه 35 وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر 93-01-20
جلسه 36 وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سی و ششم 93-01-26
جلسه 37 ونفسی یا غیری بودن امر به معروف و نهی از منکر 93-01-27
جلسه 38 مولوی یا ارشادی بودن امر به معروف و نهی از منکر 93-02-02
جلسه 39 اولی یا ثانوی بودن امر به معروف و نهی از منکر 93-02-03
جلسه 40 کبیره یا صغیره بودن ترک امر به معروف و نهی از منکر 93-02-09
جلسه 41 کیفیات ویژگی‌ها و مختصات حکم امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهل و یکم 93-02-10
جلسه 42 وحدت یا تعدد مخاطب در تکلیف امر به معروف 93-02-16
جلسه 43 احکام امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهل و سوم 93-02-17
جلسه 44 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93-02-30
جلسه 45 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93-02-31
جلسه 46 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93-03-07
جلسه 47 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و هفتم 93-06-25
جلسه 48 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و هشتم 93-06-26
جلسه 49 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و نهم 93-07-01
جلسه 50 خلاصه جلسه قبل - جلسه پنجاهم 93-07-02
جلسه 51 خلاصه جلسه قبل - جلسه پنجاه و یکم 93-07-08
جلسه 52 جلسه پنجاه دوم - قسمت اول
جلسه پنجاه دوم - قسمت دوم
93-07-09
جلسه 53 جلسه پنجاه سوم - قسمت اول
جلسه پنجاه سوم - قسمت دوم
93-07-15
جلسه 54 جلسه 54 - قسمت اول
جلسه 54 - قسمت دوم
93-07-16
جلسه 55 جلسه 55 - قسمت اول
جلسه 55 - قسمت دوم
93-07-16
جلسه 56 جلسه 56 - قسمت اول
جلسه 56 - قسمت دوم
93-07-22
جلسه 57 جلسه 57 - قسمت اول
جلسه 57 - قسمت دوم
93-07-23
جلسه 57 جلسه 57 - قسمت اول
جلسه 57 - قسمت دوم
93-07-23
جلسه 58 جلسه 58 - قسمت اول
جلسه 58 - قسمت دوم
93-08-20
جلسه 59 حکم امر به معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید
جلسه 59 - قسمت دوم
93-08-21
جلسه 60 جلسه 60 - قسمت اول
جلسه 60 - قسمت دوم
93-08-27
جلسه 61 تبیین شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر
جلسه 61 - قسمت دوم
93-08-27
جلسه 62 جلسه 62 - قسمت اول
جلسه 62 - قسمت دوم
93-09-05
جلسه 63 جلسه 63 - قسمت اول
جلسه 63 - قسمت دوم
93-09-11
جلسه 64 جلسه 64 - قسمت اول
جلسه 64 - قسمت دوم
93-09-12
جلسه 65 جلسه 65 - قسمت اول
شرط دوم از محور سوم شرایط امر و نهی - احتمال تأثیر
93-10-09
جلسه 66 جلسه 66 - قسمت اول
جلسه 66 - قسمت دوم
93-10-16
جلسه 67 جلسه 67 - قسمت اول
جلسه 67 - قسمت دوم
93-10-17
جلسه 68 شرطیت احتمال تأثیر
93-10-23
جلسه 69 شرطیت احتمال تأثیر
93-10-24
جلسه 70 شرطیت احتمال تأثیر
93-10-30
جلسه 71 الجهه السادسه
93-11-01
جلسه 72 جهت یا فرع هفتم
93-11-07
جلسه 73 جهت تاسعه
93-11-08
جلسه 74 شرطیت احتمال تأثیر
93-11-14
جلسه 75 شرطیت احتمال تأثیر
93-11-15
جلسه 76 مبحث پانزدهم - معلومیت منکر و معروف
93-11-28
جلسه 77 احتمال تأثیر - جلسه هفتاد و هفتم
93-11-29
جلسه 78 امر به معروف و نهی از منکر
93-12-06
جلسه 79 امر به معروف و نهی از منکر
93-12-12
جلسه 80 شرائط امر و نهی
93-12-19
جلسه 81 شرائط امر و نهی
94-01-18
جلسه 82 شرائط امر و نهی
94-01-19
جلسه 83 امر به معروف و نهی از منکر
94-01-26
جلسه 84 امر به معروف و نهی از منکر
94-02-08
جلسه 85 امر به معروف و نهی از منکر
94-02-09
جلسه 86 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-02-15
جلسه 87 رضایت و کراهت نسبت به گناه
94-02-16
جلسه 88 اصل رضایت و کراهت نسبت به منکر
94-02-22
جلسه 89 بررسی حکم رضای به معروف و کراهت از معروف
94-02-23
جلسه 90 عواطف مثبت و منفی نسبت به گناه و طاعت
94-02-29
جلسه 91 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-02-30
جلسه 92 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-03-05
جلسه 93 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-03-06
جلسه 94 فقه التربیه مرور کلی بر مباحث گذشته
94-06-25
جلسه 95 قواعد سه گانه فقه التربیة
94-06-31
جلسه 96 مراد از امر و نهی در این مقام
94-07-07
جلسه 97 معانی امر و نهی
94-07-08
جلسه 98 اقدامات یدوی در امر به معروف و نهی از منکر
94-07-14
جلسه 99 شمول ادله امر به معروف و نهی از منکر
94-07-15
جلسه 100 تعمیم واژگان امر به معروف و نهی از منکر
94-07-15
جلسه 101 شمول اقدامات یدی در امر به معروف و نهی از منکر
94-08-12
جلسه 102 شمول امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اقدامات علمی
94-08-13
جلسه 103 اقدامات عملی و یدوی
94-08-19
جلسه 104 مرور گذشته
94-08-20
جلسه 105 مرور گذشته
94-08-26
جلسه 106 ترتب بر دو قسم است
94-08-27
جلسه 107 مقامات قاعده امر به معروف
94-09-03
جلسه 108 مراتب امر به معروف
94-09-04
جلسه 109 قواعد خاصه در دامنه ی قواعد عامه
94-10-02
جلسه 110 امر به معروف و نهی از منکر برای مخاطبان خاص
94-10-15
جلسه 111 اشاره به گذشته
94-10-16
جلسه 112 بررسی نکات امر به معروف و نهی از منکر حکومتی
94-10-22
جلسه 113 فروع و تزییلات وظیفه حاکمیت و دولت
94-10-23
جلسه 114 شرایط امر به معروف و نهی از منکر حکومتی
94-10-29
جلسه 115 شرایط اسلام تکلیف و عدالت آمر و ناهی
94-10-30
جلسه 116 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-06
جلسه 117 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-07
جلسه 117 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-13
جلسه 118 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-14
جلسه 119 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-20
جلسه 120 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-11
جلسه 121 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-12
جلسه 122 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-18
جلسه 123 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-19
جلسه 123 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-25
جلسه 124 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
95-01-17
جلسه 125 امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانه و خانواده
95-01-18
جلسه 126 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (خانواده)
95-01-24
جلسه 127 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (خانواده) (2)
95-01-25
جلسه 128 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما)
95-01-31
جلسه 129 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (2)
95-02-07
جلسه 130 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (3)
95-02-08
جلسه 131 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (4)
95-02-15
جلسه 132 وظایف نهادها (منتسبین به دین)
95-02-28
جلسه 133 وظایف نهادها (مؤثرین اجتماعی و متمکنین)
95-02-29
جلسه 133 وظایف نهادها (عاملان و مأموران)
95-03-04
جلسه 134 وظایف نهادها (مأمور و منهی)
95-03-05
جلسه 135 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر
95-06-24
جلسه 136 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (2)
95-06-31
جلسه 137 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (4)
95-07-06
جلسه 138 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (5)
95-07-07
جلسه 139 .....
95-07-07
جلسه 140 .....
95-07-07
جلسه 141 .....
95-07-07
جلسه 142 .....
95-07-07
جلسه 143 .....
95-07-07
جلسه 144 .....
95-07-07
حجه الاسلام الهی خراسانی
نام استاد : حجه الاسلام و المسلمین الهی خراسانی
تاریخ شروع : ...
مکان : ...
جلسه موضوع
جلسه 1 مدخل بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه اول
جلسه 2 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه دوم
جلسه 3 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه سوم
جلسه 4 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم
جلسه 5 ساختار،رویکرد و روش بحث در امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم
جلسه 6 رویکردهای لازم دراستنباط فقهی - جلسه ششم
جلسه 7 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکردر دیدگاه امامیه و عامه(1)
جلسه 8 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکر در دیدگاه امامیه و عامه (2)
جلسه 9 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکر در دیدگاه امامیه و عامه(3)
جلسه 10 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکردر دیدگاه امامیه و عامه(4)
جلسه 11 مفهوم شناسی معروف و منکر در آیات
جلسه 12 تبیین معانی و کاربردهای واژه معروف در قرآن کریم
جلسه 13 تفاوت خاستگاه اجتماعی امر به معروف با اقامه و حفظ حدود
جلسه 14 دعوت به خیر ترغیب به هنجار سازی از طریق امر به معروف و نهی از منکر است
جلسه 15 جایگاه معنای منکر در قرآن
جلسه 16 دلالت واژه منکر بر اعم از معنای باطل بودن
جلسه 17 تبیین معانی مختلف منکر در آیات قرآن
جلسه 18 بررسی ضابطه تعیین معروف و منکر در حیثیت های معنایی
جلسه 19 بررسی کتاب امر به معروف از وسائل الشیعه
جلسه 20 بررسی مفهوم معروف و منکر در روایات
جلسه 21 بررسی مفهوم معروف و منکر در روایات
جلسه 22 نقش تاثیر اجتماعی در تعیین مصادیق معروف
جلسه 23 معنایابی معروف و حدود آن در روایات
جلسه 24 امنیت اجتماعی/ ابزار تحصیل امنیت اجتماعی
جلسه 25 امر به معروف ونهی از منکر در سیره امام حسین (ع
جلسه 26 نتیجه‌گیری بررسی قیام امام حسین (ع)
جلسه 27 جمع‌بندی معنای معروف ومنکردر آیات و روایات
جلسه 28 جمع‌بندی معنای معروف و منکر
جلسه29 معنای امرونهی
جلسه 30 بررسی معنا و لزوم علو و استعلاء در تحصیل امر و نهی
جلسه 31 تفاوت لزوم استعلاء در امر مولوی و ارشادی
جلسه 32 امر به معروف و نهی از منکر ناظر به امور اجتماعی
جلسه 33 ادله وجوب عقلی و شرعی امر به معروف
جلسه 34 بررسی اثبات لزوم فعل بر اساس مطلوبیت و حسن فعل
جلسه 35 ادله قرآنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1
جلسه 36 جمع‌بندی معنای معروف و منکر
جلسه 37 ادله قرآنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 2
جلسه 38 تبیین امر به معروف به عنوان نشانه قطعی مؤمن
جلسات 39 - 40 بررسی آیات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 41 - 42 بررسی آیات دال بر عدم وجوب امر به معروف
جلسات 43 - 44 بررسی وجوب امر به معروف ونهی از منکر در روایات وسنت
جلسات 45 - 46 تحلیل روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 47 - 48 بررسی معنا و معیار افضلیت در روایات امر به معروف
جلسات 49 - 50 معنا و دلایل به کارگیری لفظ ویل برای تارکان امر به معروف
جلسات 51 - 52 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1
جلسات 53 - 54 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 2
جلسات 55 - 56 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 3
جلسات 57 - 58 روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 59 - 60 بررسی دلالت خطبه فدکیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 61 - 62 روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر
جلسات 63 - 64 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر
جلسات 65 - 66 دلالت قطعی روایات بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 67 - 68 امر به معرف و نهی از منکر در روایات اهل تسنن
جلسات 69 - 70 بررسی اجماع و سیره متشرعه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 71 - 72 اثبات ضروری دین بودن امر به معروف
جلسات 73 - 74 تعیین تعبدیت یا توصلیت امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 75 - 76 بررسی اشتراکات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر
جلسات 77 - 78 تعبدیت یا توصلیت
جلسات 79 - 80 بررسی دلالت اطلاق لفظی بر کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف
جلسات 81 - 82 بررسی وجوب کفایی و وجوب عینی
جلسات 83 - 84 بررسی نظریه های واجب کفایی 1
جلسات 85 - 86 بررسی نظریه های واجب کفایی 2
جلسات 87 - 88 بررسی نظریه های واجب کفایی 3
جلسات 89 - 90 نظریه شهید صدر در تفسیر عموم استغراقی
جلسات 91 - 92 بررسی ادله قائلین به کفائیت یا عینیت 1
جلسات 93 - 94 بررسی ادله قائلین به کفائیت یا عینیت 2
جلسات 95 - 96 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1
جلسات 97 - 98 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 2
جلسات 99 - 100 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 3
آیت الله نمازی
نام استاد : آیت الله نمازی
تاریخ شروع :
مکان :
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 2 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم ??????
جلسه 3 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم ??????
جلسه 4 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم ??????
جلسه 5 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم ??????
جلسه 6 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم ??????
جلسه 7 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفتم ??????
جلسه 8 بررسی وجوب عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 9 اقسام امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 10 امر به معروف در مستحبات ??????
جلسه 11 وجوب امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 12 امر به معروف؛ مولوی یا ارشادی؟؟ شرطیت قصد قربت در امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 13 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه اول ??????
جلسه 14 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم ??????
جلسه 15 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم ??????
جلسه 16 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم ??????
جلسه 17 شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 18 احادیث امر به معروف در منابع حدیثی ??????
جلسه 19 احادیث فروعات شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر ??????
جلسه 20 فروعات امر به معروف و نهی از منکر ??????
آیت الله نوری همدانی
نام استاد : آیت الله نوری همدانی
تاریخ شروع :1394
مکان : ...
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر 94/11/27
جلسه 2 آیات امر معروف ونهی عن منکر1 94/11/28
جلسه 3 آیات امر به معروف و نهی از منکر2 94/12/01
جلسه 4 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر 94/12/02
جلسه 5 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه اول 94/12/08
جلسه 6 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/09
جلسه 7 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/11
جلسه 8 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/12
جلسه 9 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر 94/12/15
جلسه 10 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/16
جلسه 11 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/17
جلسه 12 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/18
جلسه 13 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه دوم 94/12/19
جلسه 14 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه سوم 95/01/14
جلسه 15 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه چهارم 95/01/15
جلسه 16 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه پنجم 95/01/15
جلسه 17 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/01/16
جلسه 18 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/01/17
جلسه 19 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 95/01/18
جلسه 20 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم 95/01/21
جلسه 21 معنای معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر 95/01/22
جلسه 22 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه ششم 95/01/24
جلسه 23 اهمیت امر و نهی امر به معروف و نهی از منکر 95/01/25
جلسه 24 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم 95/01/28
جلسه 25 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم 95/01/29
جلسه 26 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/01/30
جلسه 27 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/01/31
جلسه 28 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 95/02/01
جلسه 29 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم 95/02/05
جلسه 30 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم 95/02/06
جلسه 31 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم 95/02/07
جلسه 32 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفتم 95/02/08
جلسه 33 شناخت معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر 95/02/11
جلسه 34 شناخت معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/02/12
جلسه 35 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هشتم 95/02/13
جلسه 36 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه نهم 95/02/18
جلسه 37 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دهم 95/02/19
جلسه 38 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه یازدهم 95/02/20
جلسه 39 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوازدهم 95/02/22
جلسه 40 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سیزدهم 95/02/25
جلسه 41 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهاردهم 95/02/26
جلسه 42 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پانزدهم 95/02/27
جلسه 43 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه شانزدهم 95/02/28
جلسه 44 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفدهم 95/02/29
جلسه 45 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هجدهم 95/03/01
جلسه 46 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه نوزدهم 95/03/03
جلسه 47 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیستم 95/03/04
جلسه 48 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیست و یکم 95/03/05
جلسه 49 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیست و دوم 95/03/08
آیت الله سبحانی
نام استاد : آیت الله سبحانی
تاریخ شروع : 1393
مکان : مسجد اعظم
آیت الله شب زنده دار
نام استاد : آیت الله شب زنده دار
تاریخ شروع :1394
مکان : دارالتلاوه مسجد اعظم
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 چهار منهج فقهی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 94/6/16
جلسه 2 بررسی ادله قرآنی و روایی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 94/6/17
جلسه 3 روایت درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 94/6/21
جلسه 4 تصحیح کتاب تحف العقول از راه اسناد جزمی ثقه و شهادت مولف بر وثاقت راویان 94/6/22
جلسه 5 در پرتو امر به معروف، امنیت و آبادانی تامین می شود 94/6/24
جلسه 6 امر به معروف و نهی از منکر عزت الهی می آورد 94/6/28
جلسه 7 بررسی راه حل هایی برای دفع اشکال سندی روایات اهمیت امر به معروف 94/6/29
جلسه 8 مقامات 12 گانه امر به معروف 94/6/31
جلسه 9 منکر یا حرام، یا اعم از حرام و مکروه یا اعم از قبیح عقلی و عقلایی است 94/7/5
جلسه 10 راهی برای تعیین مصادیق معروف و منکر 94/7/6
جلسه 11 زیارت آل یاسین از لحاظ دلالی و سندی مورد تایید است 94/7/7
جلسه 12 مصداق معروف، تنها واجب است 94/7/11
جلسه 13 اختلاف در نقل، موجب عدم احراز فراز محل استشهاد می شود 94/7/12
جلسه 14 تنها مصداق معروف، واجبات و تنها مصداق منکر، محرمات هستند 94/7/13
جلسه 15 حقیقت شرعیه و متشرعیه، عرف عام و لغت، مصادیق معروف و منکر را مشخص می کند 94/7/14
جلسه 16 معنا در لغت برای معروف آمده است 94/7/18
جلسه 17 بررسی حقیقت شرعیه برای معروف و منکر 94/7/19
جلسه 18 روایات دلالت بر حقیقت شرعیه درباره واژه معروف نزد شارع دارد 94/8/9
جلسه 19 معروف در روایات به معنای قرض دادن و رسیدگی به امور نزدیکان آمده است 94/8/10
جلسه 20 به کار بردن بدون قرینه معروف در معانی خاص توسط شارع دلیل حقیقت شرعیه نیست 94/8/11
جلسه 21 معروف نزد عرف، به معنای اموری است که خوبی آنها شناخته شده است 94/8/12
جلسه 22 شناخت و عمل عموم مردم به معروف و ترک منکر، حکمت تشریع این فریضه الهی است 94/8/16
جلسه 23 معنای امر، متوقف بر شناخت امور هشتگانه است 94/8/18
جلسه 24 مراتب امر و نهی، نشانه حقیقت شرعیه است 94/8/19
جلسه 25 رد اشکال سوم به حقیقت شرعیه بودن امر و نهی 94/8/23
جلسه 26 حل معارضه مراتب سه گانه و مرتبه لسانی با روایت یحیی الطویل 94/8/24
جلسه 27 امر و نهی لسانی مصداقی از دستور خدا درباره نگه داشتن خانواده از عذاب اخروی است 94/8/25
جلسه 28 عدم اثبات حقیقت شرعیه برای واژه امر ونهی - در امر و نهی برتری آمر و ناهی شرط نیست 94/8/26
جلسه 29 امتثال امر و نهی منوط به فهم عرفی است 94/8/30
جلسه 30 امر و نهی غیر عرفی در اجتماع، بدون قرینه موجب امتثال وظیفه نیست 94/9/1
جلسه 31 در صورت تعذر از امر و نهی، نصیحت واجب است 94/9/2
جلسه 32 امر و نهی در شرع حمل بر معنای عرفی می شود 94/9/3
جلسه 33 احتیاط در رعایت قیود عرفی در واژه امر و نهی است 94/9/7
جلسه 34 ده دلیل شرعی بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر اقامه شده است 94/9/28
جلسه 35 امر به معروف بر کافران نیز واجب است 94/9/30
جلسه 36 تفسیر علی بن ابراهیم؛ تلفیقی از روایات چند کتاب یا نقل روایات از یک کتاب 94/10/1
جلسه 37 امر به معروف کفران نعمت است 94/10/5
جلسه 38 پنج وجه جمع بین روایات معارض ذیل آیه 104 سوره آل عمران وجود دارد 94/10/5
جلسه 39 چهار اشکال به قرینه عقلی بر اختصاص امر به معروف به ائمه وارد است 94/10/7
جلسه 40 صیغه امر در آیه 104 سوره آل عمران دلالت بر وجوب دارد 94/10/12
جلسه 41 واژه امر و نهی دلالت بر الزام دارد 94/10/14
جلسه 42 معروف و منکر به نظر عرف منصرف از مستحبات و مکروهات است 94/10/15
جلسه 43 ظهور عرفی آیه در وجوب امر و نهی به خاطر قراین منفصل حجیت ندارد 94/10/19
جلسه 44 آیه 104 سوره آل عمران در صدد بیان حکم وجوب تشکیل امّت است 94/10/20
جلسه 45 آیه 104 سوره آل عمران مومنان را به تشکیل نهاد امر به معروف تشویق می کند 94/10/21
جلسه 46 اشکال پنجم بر تقريب اول براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران 94/10/22
جلسه 47 تقريب دوم براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران 94/10/26
جلسه 48 دو نکته باقي ماند، استدراک کنيم راجع به آيه مبارکه 94/10/27
جلسه 49 امر به معروف مانند ایمان به خدا از اوجب واجبات است 94/10/29
جلسه 50 روایات اختصاص امر و نهی به معصومین، بیانگر مصداق کامل آمر و ناهی است 94/11/3
جلسه 51 در آیه 110 سوره آل عمران "آمران، ناهیان و مومنان" مورد ستایش خدا هستند 94/11/5
جلسه 52 بررسی احتمالات مقصود از امت در آیات الاحکام 94/11/6
جلسه 53 از آیه 104 سوره آل عمران وجوب عقلی فهمیده می شود 94/11/10
جلسه 54 تقاریب ثلاثه برای استفاده وجوب امر به معروف و نهی از منکر از آیه 71 سوره توبه 94/11/11
جلسه 55 اقسام ولایت در اسلام ولایت میراث، نصرت، امن، سرپرستی و مالکیت است 94/11/17
جلسه 56 ناتمام بودن استدلال به آیه 71 سوره توبه برای وجوب امر و نهی 94/11/8
جلسه 57 طبق روایت، نهی نکردن از منکر، مبارزه با خداست 94/11/19
جلسه 58 دلیل دوم مقتضی وجوب؛ سنت (2)/ مسلمانان بی اعتنا به معاصی علنی، مورد مواخذه ائمه هستند 94/11/20
جلسه 59 دلیل دوم مقتضی وجوب؛ سنت 94/11/25
جلسه 60 بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق 94/11/27
جلسه 61 ادله وجوب؛ قاعده و استصحاب بقای احکام شرایع، دلیل عقل به نحو حکومت و کشف 94/12/1
جلسه 62 ادله فراوان وجوب، استدلال عدم وجوب را فاقد حجیت می‌کند 94/12/2
جلسه 63 سه پاسخ تفصیلی به برداشت عدم وجوب از "علیکم انفسکم 94/12/8
جلسه 64 آمر و ناهی، نسبت به حصول نتیجه وظیفه ای ندارند 94/12/9
جلسه 65 برداشت عرف از "لا یضرکم" عدم وجوب امر و نهی نیست 94/12/10
جلسه 66 منظور آیه نفی اکراه، الزام مکلف به عمل بی حاصل است 94/11/11
جلسه 67 ادله عدم تعارض آیه "لا اکراه" با فریضه امر به معروف و نهی از منکر 94/12/15
جلسه 68 مقصود از آیه "لا اکراه" نفی اجبار در عقائد است نه احکام و تکالیف 94/12/16
جلسه 69 اکراه در تکالیف، امری عقلانی و مبتنی بر سنت جزاء و عقاب الهی است== 94/12/17
جلسه 70 روایت جریر طبری در عدم وجوب امر به معروف ضعف دلالی و سندی دارد 94/12/18
جلسه 71 روایت طبری در عدم وجوب امر به معروف علاوه بر ضعف سندی در مضمون نیز دارای خدشه است 94/12/14
جلسه 72 ضعف صدوری و دلالی روایت طبری 95/1/15
جلسه 73 ضعف دلالی و اختلافات متنی روایت ابی عمیر 95/1/16
جلسه 74 ادله داله بر برائت در آیه شریفه تعذیب 95/1/14
جلسه 75 اشکال سندی و متنی روایت ابی عمیر 95/1/21
جلسه 76 استناد به ظاهر روایات عدم وجوب 95/1/22
جلسه 77 لزوم حفظ عباد الله از هلاک 95/1/24
جلسه 78 وجوب حفظ نظام اسلامی 95/1/28
جلسه 79 دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف 95/1/29
جلسه 80 اثبات وجوب امر به معروف با قاعده صیانت 95/1/30
جلسه 81 عقل مستقلاً تمام ابعاد امر به معروف را نمی تواند اثبات کند و این لزوم تاکید بر روایات را در پی دارد 95/1/31
جلسه 82 عقل از باب شکر منعم می تواند حکم کند به وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/2/2
جلسه 83 بعد از امر شارع به معروف، عقل حکم به امر به معروف می‌کند 95/2/6
جلسه 84 اصل برائت در مقابل دلیل عقلی موجب عدم وجوب مطلق امر به معروف می‌شود 95/2/7
جلسه 85 بررسی ادله کفایی یا عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر 95/2/11
جلسه 86 روایت مسعده بن صدقه سنداً و مضموناً برای کفایی بودن امر به معروف قابل استناد است 95/2/12
جلسه 87 دلیل عقلی به تنهایی نمی تواند کفایی بودن امر به معروف را اثبات کند 95/2/13
جلسه 88 استناد به سیره متشرعه برای اثبات کفایی بودن امر به معروف از باب محتمل الحدس و حس بودن حجت است. 95/2/18
جلسه 89 اصل عملی در امر به معروف اثبات کننده وجوب کفایی آن است 95/2/19
جلسه 90 روایات معارض حجیت اطمینان در رفع تکلیف ناتمام بوده و توان مقابله با سیره عقلاء را ندارد 95/2/20
جلسه 91 عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است 95/2/24
جلسه 92 مصلحت احتیاط رافع اشکال عدم مصلحت در موارد احتمال امتثال توسط دیگری است 95/2/25
جلسه 93 ادله شش گانه می تواند لزوم امر به معروف در زمان ظن اهتمام غیر را اثبات کند 95/2/26
جلسه 94 حجیت استدلال به فور و تراخی در لزوم اهتمام به امر به معروف در صورت ظن به قیام غیر 95/2/27
جلسه 95 عدم مسارعت در امر به معروف در حالت ظن اقدام غیر به معنای وجوب عقاب نیست 95/2/28
جلسه96 لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست 95/3/1
جلسه 97 تعبدی یا توصلی بودن امر به معروف و نهی از منکر 95/3/3
جلسه 98 آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست 95/2/4
جلسه 99 اشکالات وارده بر روایت زراره از حیث سند قابلیت رد این حدیث را ندارد 95/3/8
جلسه 100 سند روایت زراره به نقل امالی تمام است و تعویض سند برای توثیق سند خصال محتمل است 95/2/9
جلسه 101 تعبدی بودن امر به معروف قابل اثبات نیست و ثواب در صورت عدم نیت محل اختلاف است 95/2/10
جلسه 102 شرائط آمر و ناهی، مأمور و منهی، مأموربه و منهی‌عنه 95/2/14
جلسه 103 شرطیت علم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/6/15
جلسه 104 شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها 95/6/16
جلسه 105 مناقشات اشتراط علم در وجوب امر به معروف 95/6/20
جلسه 106 عدم دلالت روایت مسعده بر اشتراط علم در امر به معروف 95/6/21
جلسه 107 وحدت سیاق در روایت دلیل عدم دلالت بر شرطیت علم به معروف است 95/6/23
جلسه 108 بررسی اعتبار کتاب جعفریات در دیدگاه علماء 95/6/27
جلسه 109 عدم حجیت روایت ابی عمیر در اشتراط علم برای امر به معروف 95/6/28
جلسه 110 اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست 95/6/29
جلسه 111 محذورات عقلی در عدم لزوم علم، حاصل جعل مطلق نیست 95/7/3
جلسه 112 قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست 95/7/4
جلسه 113 لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه 95/7/5
جلسه 114 بررسی جاری شدن برائت عقلی و شرعی در شرطیت علم به معروف 95/7/6
جلسه 115 عدم تمامیت دلیل صاحب جواهر در اشتراط علم برای وجوب امر به معروف 95/7/25
جلسه 116 بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب 95/7/26
جلسه 117 وجوب امر به معروف در صورت شکل گیری علم اجمالی 95/07/27
جلسه 118 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/02
جلسه 119 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 2 95/08/03
جلسه 120 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 3 95/08/04
جلسه 121 امکان تمسک به اطلاقات ادله در عدم اشتراط احتمال تأثیر برای وجوب امر به معروف 95/08/09
جلسه 122 بررسی قول دوم در اشتراط احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/10
جلسه 123 قلیل الفایده شدن امر به معروف در صورت اشتراط تأثیر به نحو شرط متأخر 95/08/11
جلسه 124 بررسی دلالت روایت مسعده بر اشتراط احتمال تاثیر علم 95/08/15
جلسه 125 بررسی دلالت روایت حارث بن مغیره بر اشتراط تاثیر در امر به معروف 95/08/16
جلسه 126 بررسی امکان تخلص از اشکالات سندی روایت حارث بن مغیره 95/08/18
جلسه 127 بررسی دلالت روایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر 95/08/22
جلسه 128 ادامه مباحث مربوط به ر.وایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر 95/08/23
جلسه 129 بررسی بحث اختصاص امر به معروف و نهی از منکر به مومن 95/08/24
جلسه 130 بررسی روایت ابان بن تغلب در باب اشتراط تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/25
جلسه 131 بررسی دلالت روایات اذلال بر الزامی بودن احتمال تاثیر امر به معروف 95/09/13
جلسه 132 بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/14
جلسه 133 بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف 2 95/09/15
جلسه 134 بررسی قول سوم در باب شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/16
جلسه 135 بررسی وجوب شرط تاثیر از باب اتمام حجت شارع بر عاصی 95/09/20
جلسه 136 عدم پذیرش قول به وجود اجماع در لزوم تاثیر 95/09/21
جلسه 137 بررسی قول چهارم در نوع شرطیت احتمال تاثیر 95/09/22
جلسه 138 بررسی قول عدم وجوب در صورت وجود ظن غالب به عدم تاثیر 95/09/23
جلسه 139 معنا و مقتضیات شرط تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/28
جلسه 140 بررسی بحث تاثیر حالی یا استقبای امر به معروف 95/09/29
جلسه 141 بررسی حد واجب در معنای تاثیر 95/09/30
جلسه 142 بررسی قول اثبات شرطیت مطلق تاثیر از طریق قاعده قبح تکلیف به لغو 95/10/04
جلسه 143 بررسی دلیل سوم بر شرطیت مطلق اثر در وجوب امر به معروف 95/10/05
جلسه 144 وجوب امر به معروف در صورت اقامه اماره غیر علمیه بر عدم تاثیر 95/10/06
جلسه 145 بررسی وضعیت وجوب در صورت اقامه اماره بر عدم تاثیر 95/10/07
جلسه 146 بررسی دایره مصادیق امر به معروف 95/10/11
جلسه 147 بررسی ادله منع تمسک به اطلاق لفظ امر در تعیین مصادیق امر به معروف 95/10/12
جلسه 148 بررسی حکم امر به معروف علنی در مورد فرد غیر متجاهر به فسق 95/10/13
جلسه 149 بررسی نسبت ادله امر به معروف و حرمت هتک مومن در غیر متجاهر به فسق 95/10/18
جلسه 150 بررسی ادله امربه معروف و حرمت ایذاء و جهر بالسوء 95/10/19
جلسه 151 عمومات حرکت هتک مومن بر اطلاقات امر به معروف 95/10/25
جلسه 152 بررسی تعارض ادله هتک حرمت مومن و لزوم امر به معروف 95/10/26
جلسه 153 بررسی ادله نفی احترام فاسق از منظر دین اسلام 95/10/27
جلسه 154 بررسی اختلافات موجود در باب لزوم حفط آبروی مومن و لزوم امر به معروف 95/10/28
جلسه 155 ادله موجود در اقوال پیرامون احتمال خلاف در تاثیر امر به معروف فاسق 95/11/02
جلسه 156 بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر 95/11/09
جلسه 157 ادامه بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر 95/11/11
جلسه 158 قطع به وجود کمترین تأثیر عامل وجوب امر به معروف 95/11/16
جلسه 159 بررسی اقوال در باب اثبات وجوب یا عدم وجوب امر به معروف 95/11/17
جلسه 160 تبیین حکم چشم پوشی از حرام به منظور تحقق فعل واجب 95/11/18
جلسه 161 بررسی حکم امر به معروف در صورت تزاحم یا تعارض با فعل حرام 95/11/19
جلسه 162 بررسی دخالت شرط اصرار در وجوب نهی از منکر 95/12/01
جلسه 163 بررسی مطلوبیت تاخیر گناه از منظر شارع 95/12/02
جلسه 164 بررسی شرط اصرار بر گناه در وجوب امر به معروف 95/12/03
جلسه 165 بررسی وجوب امر به معروف در صورت فقدان شرط اصرار 95/12/07
جلسه 166 بررسی شمول نهی از منکر نسبت به لزوم وقوع توبه گنهکار 95/12/08
جلسه 167 بررسی اشتراط اصرار فاعل منکر در اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/12/09
جلسه 168 بررسی حکم نهی از منکر در صورت فقدان قصد بر تکرار 95/12/14
جلسه 169 عدم جریان استصحاب هنگام شک در وجود قصد بر تکرار حرام پس از وقوع آن 95/12/15
جلسه 170 تبیین ضرورت یا عدم ضرورت امر به معروف 95/12/16
جلسه 171 بررسی مناط وجوب امر به معروف قبل از عمل 95/12/17
جلسه 172 بررسی جواز نهی از منکر از طریق عنوان عام 95/12/21
جلسه 173 بررسی برخی مسائل مترتب بر شرط اصرار 95/12/22
جلسه 174 بررسی شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 95/12/23
جلسه 175 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر نهی ناظر بر احکام 95/12/24
جلسه 176 بررسی نصوص عامه در تبیین وجوب اشتراط عدم ضرر در امر به معروف و نهی از منکر 96/01/14
جلسه 177 بررسی نصوص خاص دال بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 96/01/15
جلسه 178 بررسی اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/01/19
جلسه 179 بررسی نامه امام رضا(ع) به عنوان نصوص خاصه 96/01/20
جلسه 180 بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه 96/01/21
جلسه 181 حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مأمون 96/01/26
جلسه 182 بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر 96/02/09
جلسه 183 ادامه بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر 96/02/11
جلسه 184 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 96/02/12
جلسه 185 بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف 96/02/16
جلسه 186 بررسی ادله دال بر عدم اشتراط ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/02/17
جلسه 187 وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست 96/02/18
جلسه 188 روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد 96/02/19
جلسه 189 بررسی ادله مخصِّص نصوص عام و معارض با نصوص خاص 96/02/23
جلسه 190 شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر 96/02/24
جلسه 191 شرط چهارم: مسأله اول؛ طریق احراز ضرر؛ اقوال 96/02/25
جلسه 192 شرط چهارم: مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر؛ دلیل قول سوم 96/02/26
جلسه 193 شرط پنجم: عدالت؛ ادله‌ی اشتراط 96/06/12
جلسه 194 شرط پنجم: عدالت؛ نقد اجمالی ادله‌ی اشتراط 96/06/13
جلسه 195 شرط پنجم: عدالت؛ ادامه‌ی جواب‌های اجمالی و مناقشات آنها 96/06/14
جلسه 196 شرط پنجم: عدالت؛ ادامه‌ی مناهج اجمالی و شروع منهج تفصیلی 96/06/19
جلسه 197 منهج تفصیلی؛ جواب‌های آیه‌ی «لم تقولون» و «کبر مقتاً» 96/06/20
جلسه 198 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت اول 96/06/21
جلسه 199 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله اشتراط؛ تصحیح روایات ارشاد دیلمی 96/06/25
جلسه 200 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت دوم و مناقشات آن 96/06/26
جلسه 201 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 96/06/27
جلسه 202 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 2 96/07/15
جلسه 203 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط بررسی ضعف سند روایت دوم 96/07/16
جلسه 204 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 3 96/07/17
جلسه 205 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / اشکالات استدلال به روایت دوم 4 96/07/18
جلسه 206 منهج تفصیلی؛ روایت سوم؛ جواب اول و دوم و سوم 96/07/22
جلسه 207 منهج تفصیلی؛ روایت سوم؛ جواب چهارم و پنجم و ششم 96/07/23
جلسه 208 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت چهارم؛ بررسی سند 96/07/25
جلسه 209 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ روایت چهارم؛ جواب اول و دوم 96/07/29
جلسه 210 منهج تفصیلی ؛ روایت چهارم ؛ جواب دوم؛ جهات استبعاد این روایت 96/07/30
جلسه 211 منهج تفصیلی؛ روایت چهارم؛ ادامه جواب دوم 96/08/01
جلسه 212 منهج تفصیلی پاسخ ادله اشتراط؛ تتمه روایت چهارم و روایت پنجم 96/08/02
جلسه 213 منهج تفصیلی؛ روایتی برای اثبات عدم اشتراط 96/08/06
جلسه 214 منهج تفصیلی؛ آیه‌ی جدیدی بر اثبات اشتراط و جواب از آن 96/08/07
جلسه 215 منهج تفصیلی؛ پاسخ به ادله‌ی عقلی، برهان اول: قبح عقلی 96/08/08
جلسه 216 منهج تفصیلی؛ پاسخ به ادله‌ی عقلی، برهان دوم و سوم 96/08/09
جلسه 217 منهج تفصیلی؛ پاسخ از دلیل عقل، مناقشات برهان سوم 96/08/13
جلسه 218 امور حسبیه؛ و ادله‌ی قول دوم: شرط واجب 96/08/14
جلسه 219 قول دوم: اشتراط به «ائتمار»، ادله عدم اشتراط، دلیل سوم: آیه «لایتناهون» 96/09/04
جلسه 220 پاسخ اجمالی به ادله شرط واجب 96/09/07
جلسه 221 شرایط چهارده‌گانه‌ی امربه‌معروف 96/09/11
جلسه 222 شرط ششم: بلوغ؛ بحث اول: آمر و ناهی 96/09/12
جلسه 223 شرط ششم: بلوغ؛ بحث دوم: مأمور و منهیّ؛ بررسی تفصیلی اقوال 96/09/13
جلسه 224 شرط ششم: بلوغ؛ بحث دوم: مأمور و منهیّ؛ بررسی ادله‌ی اقوال 96/09/14
جلسه 225 ضابطه امور عزیمه؛ شرطیت بلوغ؛ امربه‌معروف 96/09/18
جلسه 226 شرایط امربه‌معروف؛ مناقشه سوم امور عزیمه و شرط هفتم: تنجّز 96/09/19
جلسه 227 مقدمات بحث؛ مراتب امربه‌معروف 96/09/20
جلسه 228 مراتب امربه‌معروف؛ مفهوم شناسی مراتب 96/09/21
جلسه 229 مفهوم شناسی مراتب؛ تفسیر مراتب قلبی و یدی 96/09/25
جلسه 230 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی اصل تنویع امربه‌معروف 96/09/26
جلسه 231 اصل تنویع امربه‌معروف؛ استدراک از شرط هفتم 96/09/27
جلسه 232 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی 96/09/28
جلسه 233 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی؛ روایات باب سوم 96/10/02
جلسه 234 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی؛ روایات باب هفتم 96/10/03
جلسه 235 مراتب امربه‌معروف؛ روایات معارض با روایات دال بر تنویع 96/10/04
جلسه 236 مراتب امربه‌معروف؛ ادامه ادله تنویع امربه‌معروف 96/10/05
جلسه 237 مراتب امربه‌معروف؛ دلیل نُهم تنویع امربه‌معروف 96/10/09
جلسه 238 مراتب امربه‌معروف؛ دلایل سه مرتبه بودن امربه‌معروف 96/10/10
جلسه 239 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی ادله تفاسیر مرتبه‌ی قلبی 96/10/11
جلسه 240 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی ادله تفاسیر مرتبه‌ی قلبی؛ دلیل چهارم 96/10/12
جلسه 241 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ ادله قول اول و دوم؛ روایات اول تا چهارم 96/10/16
جلسه 242 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ ادله‌ی قول اول و دوم؛ روایات پنجم تا هفتم 96/10/17
جلسه 243 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر اول و دوم؛ روایات باب تسلیم 96/10/18
جلسه 244 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم 96/10/23
جلسه 245 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ کتاب 96/10/24
جلسه 246 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت 96/10/25
جلسه 247 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ روایت سوم 96/10/26
جلسه 248 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ ادله سنت 96/10/30
جلسه 249 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم 96/11/01
جلسه 250 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم؛ جواب پنجم و ششم 96/11/02
جلسه 251 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم؛ جواب ششم و هفتم 96/11/03
جلسه 252 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه سوم 96/11/07
جلسه 253 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ دلیل عقل و حرمت رضایت به ترک واجب 96/11/08
جلسه 254 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تتمه تفسیر سوم و تفسیر چهارم 96/11/09
جلسه 255 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ کتاب؛ تقریب دوم و سوم 96/11/10
جلسه 256 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ روایت اول 96/11/14
جلسه 257 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ طایفه اول و دوم 96/11/15
جلسه 258 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ طایفه دوم و سوم 96/11/16
جلسه 259 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ بیان اول 96/11/17
جلسه 260 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ بیان دوم 96/11/21
جلسه 261 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ استدلال شرعی 96/11/23
جلسه 262 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر ششم 96/11/24
جلسه 263 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم 96/12/05
جلسه 264 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم بررسی سند روایت 96/12/07
جلسه 265 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم؛ سایر روایات 96/12/08
جلسه 266 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ تتمه بحث 96/12/12
جلسه 267 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ بررسی سایر محتملات 96/12/13
جلسه 268 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر هفتم 96/12/14
جلسه 269 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم 96/12/15
جلسه 270 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ بررسی روایات 96/12/19
جلسه 271 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ ادامه بررسی روایات 96/12/20
جلسه 272 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ روایات دال بر وجوب بغض عاصی 96/12/21
جلسه 273 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ روایات دال بر عدم وجوب بغض 96/12/22
جلسه 274 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ جمع بین روایات 96/12/26
جلسه 275 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ طریق دوم: تفاوت در حیثیت 96/12/27
جلسه 276 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ طریق سوم 97/01/18
جلسه 277 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال 97/01/19
جلسه 278 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال؛ روایات حقوق 97/01/20
جلسه 279 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال؛ روایات دعا 97/01/21
جلسه 280 درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار 97/01/21

در حال انجام


حجه الاسلام و المسلمین طائب
نام استاد : حجه الاسلام و المسلمین طائب
تاریخ شروع : 1393
مکان : مدرسه فیضیه
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/06/30
جلسه 2 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/06/31
جلسه 3 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/05
جلسه 4 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/06
جلسه 5 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/07
جلسه 6 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/12
جلسه 7 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/14
جلسه 8 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/19
جلسه 9 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/26
جلسه 10 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/27
جلسه 11 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/28
جلسه 12 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/17
جلسه 13 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/18
جلسه 14 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/19
جلسه 15 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/24
جلسه 16 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/25
جلسه 17 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/26
جلسه 18 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/01
جلسه 19 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/02
جلسه 20 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/03
جلسه 21 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/08
جلسه 22 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/10
جلسه 23 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/15
جلسه 24 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/16
جلسه 25 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/17
جلسه 26 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/06
جلسه 27 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/07
جلسه 28 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/13
جلسه 29 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/14
جلسه 30 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/15
جلسه 31 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/20
جلسه 32 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/21
جلسه 33 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/22
جلسه 34 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/27
جلسه 35 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/28
جلسه 36 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/29
جلسه 37 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/04
جلسه 38 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/05
جلسه 39 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/06
جلسه 40 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/11
جلسه 41 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/12
جلسه 42 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/13
جلسه 43 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/18
جلسه 44 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/20
جلسه 45 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/25
جلسه 46 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/26
جلسه 47 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/27
جلسه 48 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/02
جلسه 49 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/03
جلسه 50 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/04
جلسه 51 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/10
جلسه 52 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/11
جلسه 53 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/17
جلسه 54 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/18
جلسه 55 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/23
جلسه 56 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/24
جلسه 57 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/25
جلسه 58 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/15
جلسه 59 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/16
جلسه 60 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/17
جلسه 61 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/22
جلسه 62 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/23
جلسه 63 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/24
جلسه 64 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/29
جلسه 65 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/30
جلسه 66 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/31
جلسه 67 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/06
جلسه 68 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/07
جلسه 69 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/19
جلسه 70 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/20
جلسه 71 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/21
جلسه 72 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/27
جلسه 73 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/28
جلسه 74 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/03
جلسه 75 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/04
جلسه 76 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/09
جلسه 77 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/10
جلسه 78 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/11
جلسه 79 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/21
جلسه 80 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/23
جلسه 81 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/24
جلسه 82 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/28
جلسه 83 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/30
جلسه 84 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/05
جلسه 85 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/06
جلسه 86 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/11
جلسه 87 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/12
جلسه 88 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/13
جلسه 89 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/14
جلسه 90 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/09
جلسه 91 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/10
جلسه 92 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/11
جلسه 93 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/12
جلسه 94 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/17
جلسه 95 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/18
جلسه 96 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/19
جلسه 97 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/23
جلسه 98 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/24
جلسه 99 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/25
جلسه 100 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/26
جلسه 101 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/01
جلسه 102 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/02
جلسه 103 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/03
جلسه 104 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
ایت الله مقتدایی
نام استاد : آیت الله مقتدایی
تاریخ شروع : ...
مکان : ...
جلسه موضوع تاریخ
موضوع تاریخ مطالعه
موضوع تاریخ مطالعه
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ
جلسه 0 موضوع تاریخ