فرهنگ مصادیق:افشای اسرار امنیتی نظام اسلامی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
افشای اسرار امنیتی نظام اسلامی

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی
۲ اطلاعات نظامی در اسلام
۳ جهاد در آینه قرآن جلد ۱ بخش اول
۴ جهاد در آینه قرآن جلد ۱ بخش دوم
۵ جهاد در آینه قرآن جلد ۲ بخش اول
۶ جهاد در آینه قرآن جلد ۲ بخش دوم
۷ فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات ج۱
۸ فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات ج۲
۹ فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات ج۳

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ اخلاق اسلامی
۲ تاسیس حکومت اسلامی
۳ تربیت اسلامی فرزندان
۴ تعلیم اخلاق اسلامی
۵ تعلیم عقاید اسلامی
۶ تقریب مذاهب اسلامی
۷ افشای اسرار اقتصادی نظام اسلامی
۸ حفظ اسرار نظامی امنیتی
۹ پیمان شکنی با دولت های اسلامی
۱۰ تبلیغ ادیان و فرق غیراسلامی
۱۱ تضعیف نظام اسلامی
۱۲ رد داوری حاکم اسلامی
۱۳ مهلت گرفتن از حاکم اسلامی
۱۴ یادگیری اخلاق اسلامی
۱۵ یادگیری عقاید اسلامی
۱۶ تبلیغ علیه احکام اسلامی
۱۷ افشای اسرار سیاسی نظام اسلامی
۱۸ افشای اسرار نظامی کشور اسلامی
۱۹ بدبین کردن به انقلاب اسلامی
۲۰ ترویج سبک زندگی غیر اسلامی
۲۱ تشکیک در عقاید اسلامی
۲۲ حفظ اسرار شغلی
۲۳ افشای اسرار معصومین(ع)
۲۴ افشای اسرار مردم
۲۵ حفظ اسرار
۲۶ افشای آمار و اطلاعات امنیّتی
۲۷ افشای عیب مسلمین
۳۸ حفظ نظام
۳۹ بدبین کردن به نظام
۴۰ تضعیف نظام اسلامی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

ماده ۱

اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ووابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها - نمودارها - فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها ونوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

ماده ۲

هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسنادمزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنهامطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است دربارهٔ کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یاموجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

ماده ۳

هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی ازانحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یامحرمانه دولتی محسوب می‌شود.

ماده ۴

تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء‌شده است.

ماده ۵

در صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۶

هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های‌نظامی است در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.

ماده ۷

نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود می‌باشد.

ماده ۸

آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.9.11
در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزارو سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


منبع:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - تاریخ برداشت:95/05/04